bulgarian english

Рунически камъни » Класически Диабло руни и рунически камъни Тардис.

Руническите камъни са точно 33 на брой. Всеки от тях има точно определени характеристики и изисквания. Те са предмети, които падат само от убити чудовища, не могат да бъдат купени от търговците и са рядкост, защото не им влияе свойството "Шанс да намерите магически предмет", влияещо при всеки друг дроп на айтъми.

Руните са под номер, както следва: El, Eld, Tir, Nef, Eth, Ith, Tal, Ral, Ort, Thul, Amn, Sol, Shael, Dol, Hel, Io, Lum, Ko, Fal, Lem, Pul, Um, Mal, Ist, Gul, Vex, Ohm, Lo, Sur, Ber, Jah, Cham, Zod

Рунически камъни в Диабло 2 Classic.
Name Weapon Armor/Helms/Shields Level
El rune El +50 To Attack Rating, +1 Light Radius +15 Defense, +1 To Light Radius 11
Eld rune Eld +75% Damage To Undead, +50 Attack Rating Against Undead 15% Slower Stamina Drain/7% Increased Chance of Blocking(Shields) 11
Tir rune Tir +2 To Mana After Each Kill +2 To Mana After Each Kill 13
Nef rune Nef Knockback +30 Defense Vs. Missile 13
Eth rune Eth -25% To Target Defense Regenerate Mana 15% 15
Ith rune Ith +9 To Maximum Damage 15% Damage Taken Goes to Mana 15
Tal rune Tal +75 Poison Damage Over 5 Seconds Poison Resist 30%/Poison Resist 35%(Shields) 17
Ral rune Ral Adds 5-30 Fire Damage Fire Resist 30%/Fire Resist 35%(Shields) 19
Ort rune Ort Adds 1-50 Lightning Damage Lightning Resist 30%/Lightning Resist 35%(Shields) 21
Thul rune Thul Adds 3-14 Cold Damage - 3 Second Duration Cold Resist 30%/Cold Resist 35%(Shields) 23
Amn rune Amn 7% Life Stolen Per Hit Attacker Takes Damage of 14 25
Sol rune Sol +9 To Minimum Damage Damage Reduced By 7 27
Shael rune Shael 20% Increased Attack Speed 20% Faster Hit Recovery/20% Faster Block Rate(Shields) 29
Dol rune Dol Hit Causes Monster To Flee 25% Replenish Life +7 31
Hel rune Hel Requirements -20% Requirements -15% -
Io rune Io +10 To Vitality +10 To Vitality 35
Lum rune Lum +10 To Energy +10 To Energy 37
Ko rune Ko +10 To Dexterity +10 To Dexterity 39
Fal rune Fal +10 To Strength +10 To Strength 41
Lem rune Lem 75% Extra Gold From Monsters 50% Extra Gold From Monsters 43
Pul rune Pul +75% Damage To Demons, +100 Attack Rating Against Demons +30% Enhanced Defense 45
Um rune Um 25% Chance of Open Wounds All Resistances +15(Armor/Helms) +22(Shields) 47
Mal rune Mal Prevent Monster Heal Magic Damage Reduced By 7 49
Ist rune Ist 30% Better Chance of Getting Magic Items 25% Better Chance of Getting Magic Items 51
Gul rune Gul 20% Bonus To Attack Rating 5% To Maximum Poison Resist 53
Vex rune Vex 7% Mana Stolen Per Hit 5% To Maximum Fire Resist 55
Ohm rune Ohm +50% Enhanced Damage 5% To Maximum Cold Resist 57
Lo rune Lo 20% Deadly Strike 5% To Maximum Lightning Resist 59
Sur rune Sur Hit Blinds Target Maximum Mana 5%/+50 To Mana (Shields) 61
Ber rune Ber 20% Chance of Crushing Blow Damage Reduced by 8% 63
Jah rune Jah Ignore Target's Defense Increase Maximum Life 5%/+50 Life (Shields) 65
Cham rune Cham Freeze Target +3 Cannot Be Frozen 67
Zod rune Zod Indestructible Indestructible 69
Tardis MOD runes.

Name Weapon Armor/Helms/Shields Level
Ear rune Ear 10% max life 10% max life 34
Jera rune Jera 10% max mana 10% max mana 35
Peorth rune Peorth +250 to Attack Rating +250 to Attack Rating 36
Stan rune Stan + 5 to All Attributes + 5 to All Attributes 37
Ior rune Ior + 30% To All Resistances + 30% To All Resistances 38